ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหัน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562482,943401,034----------883,977
256151,34028,75863,30679,46154,79171,72144,12043,43339,59872,08781,298200,981830,894
256019,60229,87456,08151,85338,12050,25839,17337,92537,20849,00152,90449,545511,544
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 ส.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -2,226,415
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี