กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.บ้านหัน 044-863-023
Email : ......................................
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของ ประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
ประชุมการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นผ่าระบ Wed Conference [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 27 
**ด่วนที่สุด**แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และก [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
**ด่วนที่สุด** ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
การบำรุงรักษาป่าตามโครงการ \"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\" [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
เปิดระบบการรายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งวด ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอรับการสับวนุนสื่อการเียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2569 [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
**ด่วนที่สุด**กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 245 
ขอให้ทบทวนก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 31 
การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
 
 
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว63  [ 10 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1517  [ 10 เม.ย. 2562 ]
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 กสธ. มท 0819.2/ว1519  [ 10 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว1514  [ 10 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรมถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน กจ.  [ 10 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วม (เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1502  [ 10 เม.ย. 2562 ]
 
   
 
สถ.จ.ชัยภูมิ **ด่วนที่สุด** แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเป้า ทีว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดประเพณีสืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพร มงคลชีวิต ปีใหม่ำไท [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า จุดบริการประชาชนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า รับคัดเลือกเป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้ อบต.นาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า นายกเทศบาลตำบลบ้านเป้า ร่วมพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรรูปแ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า พิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์เทศบาลตำบลบ้านเป้า และอัญเชิญศาลปู่ย่าหนองฉิมหลังเก่าไปหลั [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเป้า โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเป้าและพิธ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านยาง รดน้ำขอพร มงคลชีวิต ปีใหม่่ไทย 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
   
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 2303  ตอบ 192
อบต.โสกปลาดุก ทดสอบ (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 525  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน ขอสอบถามชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 176 หมู่ 7 (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 204  ตอบ 0
 
 
 
 
   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 2303  ตอบ 192  
ขอสอบถามชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 176 หมู่ 7 (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 204  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (23 ม.ค. 2562)    อ่าน 3907  ตอบ 285  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ้าทอ
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 
 

 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านหัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  สถานที่ท่องเทียว
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559