หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
 

        ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านหัน จะดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญหน่วยงานสาธารณสุข  สถานศึกษา วัด ชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖1 ณ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 15.14 น. โดย คุณ รุ่งทิวา บำรุงญาติ

ผู้เข้าชม 159 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559